National Advisory Board

D R Peshwe

(Chairman, MME, VNIT Nagpur)

R N Singh

(BARC, Mumbai)

SVS Narayana Murty

( ISRO, Bangalore )

C M Manjunatha

(NAL, Banglore )

Krishnan Balasubramaniam

(IIT, Madras)

M Kamaraj

(IIT, Madras)

A Nagesha

(IGCAR, Kalpakkam )

GV Prasad, Reddy

(IGCAR ,Kalpakkam )

Krishna Jonnalagadda

( IIT, Bombay)

Sumit Basu

( IIT, Kanpur)

Rahul Mitra

(IIT, Kharagpur)

Naresh Varma Datla

( IIT ,Delhi)

S Sivaprasad

( NML, Jamshedpur)

N Narasaiah

(NIT ,Warangal)

Sanjib Kumar Acharyya

(Jadavpur University)

S R Sathe

VNIT, Nagpur

R R Yerpude

VNIT, Nagpur

Y B Katpatal

VNIT, Nagpur

R S Sonparote

VNIT, Nagpur